OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski (tel. 0-56 622 45 10) ogłasza, że: dnia 30-10-2020r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy Młodzieżowa 31 w sali nr 316, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

Nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 193/62 o powierzchni 326 m2, częściowo ogrodzoną i niezagospodarowaną. Nieruchomość posiada dostęp do sieciowej infrastruktury technicznej (E<W<K<G) oraz dostęp do drogi gminnej. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym o Pz = 35 m2, który został wzniesiony na podstawie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy BD.6730.27.2017 z 7 kwietnia 2017 r. i na zgłoszeniu o zamiarze budowy budynku gospodarczego, parterowego o pow. do 35 m2 z 4 maja 2017 r.

położonej: 87-134 Stary Toruń, Stary Toruń, gm. Zławieś Wielka, :

dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00125742/5 [NKW: TO1T/00125742/5]

Suma oszacowania wynosi 54 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 400,00zł.

Rękojmia powinna być wpłacona na konto Sądu Rejonowego w Toruniu: BGK 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym w Toruniu Jarosława Grajkowskiego: PKO BP SA 43 10205011 0000 9702 0016 3402 – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy Młodzieżowa 31 pok. 307 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

 

 

Data licytacji: 2020-10-30