OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1T/00033367/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski (tel. 0-56 622 45 10) ogłasza, że: dnia 26-02-2021r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy Fosie Staromiejskiej 12/14 w sali nr 107, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

Nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 35/8 o powierzchni 1076 m2, zabudowaną wolnostojącym budynkiem jednorodzinnym o Pu = 169,37 m2, plus powierzchnia pomieszczeń pomocniczych = 62,36 m2, (w tym garaż- 33,06 m2, kotłownia – 7,67 m2, klatka schodowa- 21,63 m2). Budynek zgłoszony do użytkowania (zaświadczenie PINB.4220.414.2014 z 23 czerwca 2014 r.) Teren działki płaski, niezagospodarowany, zachwaszczony, ogrodzony – bez bramy wjazdowej. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącza energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne.

należącej do dłużnika:Anna Chojnowska

położonej: 87-123 Brzozówka, Modrzewiowa 4, działka 35/8, :

dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00033367/0 [NKW: TO1T/00033367/0]

Suma oszacowania wynosi 421 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 315 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 100,00zł.

Rękojmia powinna być wpłacona na konto Sądu Rejonowego w Toruniu: BGK 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym w Toruniu Jarosława Grajkowskiego: PKO BP SA 43 10205011 0000 9702 0016 3402 – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy Młodzieżowa 31 pok. 204 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

 

Cena wywołania: 315750 zł
Data licytacji: 2021-02-26