OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI UŁAMKOWEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski (tel. 0-56 622 45 10) ogłasza, że: dnia 27-11-2020r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Fosa Staromiejska 12/14 w sali nr 107, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej:

Udział 1/2 części we własności lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 65,7 m2, położnego na I piętrze budynku wielorodzinnego. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno–kanalizacyjną, gazową, c.o., wentylacyjną i domofonową. Mieszkanie o wielostronnej wystawie okien, rozkładowym układzie pomieszczeń, składający się, według zapisów KW z:  kuchni, 3 pokoi, łazienki, WC oraz przedpokoju. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy o powierzchni 5,1 m2.

położonej: 87-100 Toruń, Fałata 6/4, Toruń, :

dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00108221/2 [NKW: TO1T/00108221/2]

Suma oszacowania wynosi 143 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 107 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 300,00zł.

Rękojmia powinna być wpłacona na konto Sądu Rejonowego w Toruniu: BGK 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym w Toruniu Jarosława Grajkowskiego: PKO BP SA 43 10205011 0000 9702 0016 3402 – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją, w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy Młodzieżowa 31 pok. 307 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Data licytacji: 2020-11-27