OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI UŁAMKOWEJ nr KW TO1T/00068742/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski (tel. 0-56 622 45 10) ogłasza, że: dnia 29-01-2021r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy Fosie Staromiejskiej 12/14 w sali nr 107, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/3 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej:
Udział 1/3 niewydzielonej części we własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 44,72 m2, położonego na I piętrze budynku wielorodzinnego. Jest to mieszkanie środkowe, wyposażone w następujące instalacje: co, elektryczną, gazową, wodno–kanalizacyjną, telefoniczną, wentylacyjną, domofonową; opomiarowany w zakresie zużycia wody i ciepła. Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju, przynależy do niego pomieszczenie piwnicy o powierzchni 7,36 m2

położonej: 87-100 Toruń, Urzędnicza 4/8/21, Toruń, :
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00068742/7 [NKW: TO1T/00068742/7]
Suma oszacowania udziału 1/3 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 54 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 400,00zł.
Rękojmia powinna być wpłacona na konto Sądu Rejonowego w Toruniu: BGK 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym w Toruniu Jarosława Grajkowskiego: PKO BP SA 43 10205011 0000 9702 0016 3402 – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy Młodzieżowa 31 pok. 204 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Cena wywołania: 40500 zł
Data licytacji: 2021-01-29