OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI UŁAMKOWEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski (tel. 0-56 622 45 10) ogłasza, że: dnia 11-12-2020r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy Młodzieżowa 31 w sali nr 316, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej:

Udział 1/2 niewydzielonej części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 70/10 o powierzchni 2900 m2. Działka po obrysie ma kształt wielokąta, teren płaski, posiada dostęp do sieci wodociągowej. Pobór energii bezpośrednio ze słupa energetycznego, kanalizacja – zbiornik typu szambo. Teren działki niezagospodarowany, nieogrodzony. Nieruchomość zabudowana dwoma wolnostojącymi budynkami zewidencjonowane jako budynki jednorodzinne o numerach 694 i Pz = 79 m2 oraz 693 i Pz = 88 m2, które zostały wzniesione w 1970 r.

położonej: 87-148 Łysomice, działka nr 70/10, Łysomice, :

dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00006106/5 [NKW: TO1T/00006106/5]

Suma oszacowania wynosi 80 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 375,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 050,00zł.

Rękojmia powinna być wpłacona na konto Sądu Rejonowego w Toruniu: BGK 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym w Toruniu Jarosława Grajkowskiego: PKO BP SA 43 10205011 0000 9702 0016 3402 – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy Młodzieżowa 31 pok. 307 wolno przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Data licytacji: 2020-12-11