OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski (tel. 0-56 622 45 10) ogłasza, że: dnia 26-02-2021 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy Fosa Staromiejska 12-14 w sali nr 107, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego:

Lokal mieszkalny nr 114 o pow. użytkowej 48,50 m2 położony na parterze budynku wielorodzinnego – 12 kondygnacyjnego wraz z udziałem 5090/5370597 we współwłasności działki gruntu nr 35/49 o pow. 23424 m2 (KW nr TO1T/00078353/6). Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, WC. Do lokalu przynależy komórka w piwnicy o pow. 2,40 m2

położonego: 87-100 Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 8 D/114, Toruń, :

dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00087877/1 [NKW: TO1T/00087877/1]

Suma oszacowania wynosi 232 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 174 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 200,00zł.

Rękojmia powinna być wpłacona na konto Sądu Rejonowego w Toruniu: BGK 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym w Toruniu Jarosława Grajkowskiego: PKO BP SA 43 10205011 0000 9702 0016 3402 – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy Młodzieżowa 31 pok. 204 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

 

Cena wywołania: 174000 zł
Data licytacji: 2021-02-26