OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1T/00013448/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski (tel. 0-56 622 45 10) ogłasza, że: dnia 19-06-2024 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy Toruń, Warneńczyka 1 w sali nr 108, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej:
Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej (zabudowa siedliskowa/zagrodowa), oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 273/3 (0,2383 ha), 273/4 (0,1918) o łącznej powierzchni 0,4300 ha.
Działki nr 273/3, 273/4 stanowią zwarty rozłóg; posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, każda z działek i działki łącznie mają kształt regularny, działki z niewielkimi deniwelacjami.
Działka 273/3 sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako B – tereny mieszkaniowe; teren działki niezagospodarowany, częściowo ogrodzony. Na terenie działki zlokalizowane są drzewa i roślinność o niskiej kulturze utrzymania.
Działka wyposażona jest w przyłącze wodociągowe, energetyczne, telekomunikacyjne i kanalizacyjne, które zrealizowane zostało poprzez wybudowanie zbiornika typu szambo. Energia elektryczna pobierana bezpośrednio ze słupa. Przez działkę od strony drogi dojazdowej przebiega liniowa infrastruktura przesyłowa sieci wodociągowej i telekomunikacyjnej. Na działce usytuowany jest słup energetyczny wraz z napowietrzną linią przesyłową oraz naziemny zbiornik na gaz.
Na działce usytuowane są następujące budynki:
– budynek mieszkalny jednorodzinny (numer ewidencyjny 87), parterowy z poddaszem, częściowo podpiwniczony, murowany, z dachem symetrycznie dwuspadowym, krytym gontem bitumicznym. Budynek wzniesiony został w 1966 r. (informację tą ujawnioną
w Rep. 1041/1996 potwierdził właściciel nieruchomości w dniu oględzin) i ma 91,2 m2 powierzchni użytkowej (wg pomiaru w dniu oględzin) oraz 56 m2 powierzchnia poddasza, które zostało zaadaptowane na mieszkalne bez dokumentacji budowlanej; łączna powierzchnia budynku wynosi 147,2 m2; według kartoteki budynków powierzchnia zabudowy budynku wynosi 123 m2;
– budynek gospodarczy (numer ewidencyjny 86), parterowy, z poddaszem typu magazynowego z dachem dwuspadowym krytym papą. Dach w części zarwany Budynek wzniesiony został w 1966 r. (informację tą ujawnioną w Rep. 1041/1996 potwierdził właściciel nieruchomości w dniu oględzin). Powierzchnia użytkowa wynosi ok. 134 m2, powierzchnia zabudowy 166 m2.
Działka 273/4 sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako RIIIa – grunty orne; działka jest niezabudowana, na działce znajduje się fragment ogrodzenia. Przez działkę od strony drogi dojazdowej przebiega liniowa infrastruktura przesyłowa sieci wodociągowej i telekomunikacyjnej, przez działkę przebiega również napowietrzna linia przesyłowa sieci energetycznej.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o statusie drogi gminnej – działki drogowej
nr ew. 311 – KW TO1T/00031835/8.
Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/228/17 Rady Gminy Chełmża z 30 marca 2017 r. nieruchomość położona jest
w strefie AG aktywizacji gospodarczej, na terenach rolnych o I-III klasy bonitacji.
Nieruchomość objęta decyzją nr AB.6740.2.69.2020.MP z dnia 29 września 2020 r. na budowę wewnętrznej instalacji gazowej zbiornikowej z pojedynczym zbiornikiem
o pojemności 2700 dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. nr 273/3 obręb 0011 Grzywna, gm. Chełmża.
Na oględzinach nie okazano dokumentu potwierdzającego oddanie inwestycji do użytkowania.

należącej do dłużnika: ZBIGNIEW TALAREK
położonej: 87-140 Chełmża, Grzywna 69, Działki 273/3; 273/4, :
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00013448/6 [NKW: TO1T/00013448/6]
Suma oszacowania wynosi 332 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 221 333,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 200,00 zł.
Rękojmia powinna być wpłacona na konto Sądu Rejonowego w Toruniu: BGK 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym w Toruniu Jarosława Grajkowskiego: PKO BP SA 43 10205011 0000 9702 0016 3402 – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy Toruń, Warneńczyka 1 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy  Jarosław Grajkowski

 

Cena wywołania: 221333.33 zł
Data licytacji: 2024-06-19