OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1T/00041336/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski (tel. 0-56 622 45 10) ogłasza, że: dnia 25-04-2022 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy Toruń, Warneńczyka 1 w sali nr 262, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej:
Prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 201/2 oraz 204/2 o łącznej powierzchni 1293 m2, zabudowanej wolnostojącym budynkiem jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 105,9 m2. Nieruchomość stanowią dwie geodezyjnie wydzielone działki, które poprzez sposób zabudowy stanowią zintegrowaną całość. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącza sieciowe: energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Przyłącze gazowe dostępne będzie z drogi dojazdowej.
należącej do dłużnika:Małgorzata Sztramkowska
położonej: 87-123 Głogowo, Jałowcowa 22, działka 201/2, :
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00041336/3 [NKW: TO1T/00041336/3]
Suma oszacowania wynosi 316 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 210 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 600,00zł.
Rękojmia powinna być wpłacona na konto Sądu Rejonowego w Toruniu: BGK 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym w Toruniu Jarosława Grajkowskiego: PKO BP SA 43 10205011 0000 9702 0016 3402 – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy Toruń, Warneńczyka 1 – odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                                   Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

 

 

Cena wywołania: 210666,67zł zł
Data licytacji: 2022-04-25