OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski Kancelaria Komornicza nr VI w Toruniu podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 108/21 w dniu 12-07-2022 o godzinie 11:00 w kancelarii komornika pod adresem: Toruń, Gałczyńskiego 42/5 A rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

Niezabudowaną nieruchomość rolną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 510/5 – 510/16, o łącznej powierzchni 3,7078 h.

Działki stanowią jeden rozłóg. Nieruchomość na dzień oględzin była wykorzystywana rolniczo (w dniu oględzin na działce rosła kukurydza). Nieruchomość ma kształt regularny, z niewielkimi deniwelacjami, sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako RV, RVI oraz ŁIV, ŁV; nieuzbrojona. Nieruchomość przylega jednym bokiem do lasu; kolejnym Kanału Dolnego. Obszar działek od strony Kanału Dolnego charakteryzują się wyższym poziomem wód gruntowych. Nieruchomość składa się z dwunastu działek, każda o powierzchni powyżej 3000 m2. Na działce 510/5 posadowiony jest słup energetyczny, a nad częścią nieruchomości przebiega napowietrzna linii energetyczna. W odległości około 250 m od przedmiotu wyceny zlokalizowany jest wał przeciwpowodziowy. Bezpośredni dojazd drogą o nawierzchni gruntowej. Odległość od drogi asfaltowej wynosi kilkaset metrów. Brak informacji o dzierżawie nieruchomości.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi gminnej 100153C – działki drogowej 318 (KW TO1T/00043774/9).

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Gminy Zławieś Wielka przyjętego Uchwałą Nr IX/47/2011 z 19 października 2011 r. działki 510/5 – 510/16 znajdują się na obszarze oznaczonym na rysunku Studium symbolem R-E-Z w strefie rolniczej o podwyższonych walorach przyrodniczych z zabudową (priorytet dla rozwoju funkcji rolniczej z jednoczesnym zachowaniem podwyższonych rygorów ekologicznych i z dopuszczeniem zabudowy).

położonej pod adresem: 87-134 Zławieś Wielka, działki 510/5-16, Pędzewo, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00080187/8 o powierzchni 3,7078 h, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski, Kancelaria Komornicza nr VI w Toruniu niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: Zgz Eco Sp. z o. o. w Grębocinie.

Suma oszacowania wynosi 111 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzem czwartym sumy oszacowania i wynosi 83 250,00 zł.

Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj.: 11 100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi.

Rękojmię należy uiścić na rachunek bankowy Komornika Sądowego najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA II O. Centrum w Toruniu 43 10205011 0000 9702 0016 3402.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 wolno przeglądać w w kancelarii mieszczącej się: Toruń ul. Gałczyńskiego 42/5 A – odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

                                                                          Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 10136

§ 1 kpc, jeżeli sprzedaż nieruchomości nie nastąpi w trybie sprzedaży z wolnej ręki, nieruchomość podlega sprzedaży w drodze licytacji, do której stosuje się przepisy o licytacji w egzekucji z ruchomości. O terminie licytacji komornik zawiadamia uczestników postępowania stosownie do art. 954 kpc.

Zgodnie z art. 954 kpc

Obwieszczenie o licytacji doręcza się:
1) uczestnikom postępowania;
2) organowi gminy, urzędowi skarbowemu miejsca położenia nieruchomości oraz organom ubezpieczeń społecznych z wezwaniem, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych do dnia licytacji.

Zgodnie z art. 8671 kpc

 • 1. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
 • 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
 • 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
 • 4. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Zgodnie z art. 8672 kpc

 • 1. Licytacja odbywa się publicznie.
 • 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
 • 3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
 • 4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Zgodnie z art. 871 kpc

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Zgodnie z art. 1069 kpc: [Prawo pierwokupu]

 • 1.

W wypadku gdy według przepisów szczególnych przysługuje współwłaścicielowi lub osobie trzeciej prawo pierwokupu nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, postanowienie o przybiciu po jego uprawomocnieniu się sąd doręcza uprawnionemu do wykonania prawa pierwokupu. W tym wypadku bieg terminu do wykonania przez nabywcę warunków licytacyjnych rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wykonania prawa pierwokupu.

 • 2.

Jeżeli uprawniony wykona prawo pierwokupu, sąd uchyli postanowienie o przybiciu i udzieli przybicia na rzecz uprawnionego do wykonania prawa pierwokupu.

 

Cena wywołania: 83250 zł zł
Data licytacji: 2022-07-12