OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1T/00008919/1 – udział 30/1728

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski (tel. 0-56 622 45 10) ogłasza, że: dnia 28-11-2022r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy Toruń, Warneńczyka 1,  w sali nr 369, odbędzie się pierwsza licytacja niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej:

Udział 30/1728 w nieruchomości oznaczonej jako działka ew. 956 o powierzchni 1747 m2. Nieruchomość sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako B – tereny mieszkaniowe; ma kształt regularny zbliżony do prostokąta, teren płaski, ogrodzony, z utwardzeniem terenu działki (wylewką betonową i polbrukiem) przed wejściem do budynków, pozostała powierzchnia działki porośnięta trawą i krzewami. Na działce usytuowane są drewniana szopa i garaż.
Działka wyposażona jest w przyłącze telekomunikacyjne, energia pobierana bezpośrednio ze słupa, kanalizacja sieciowa doprowadzona do budynku nr 565 i lokalna (szambo) do budynku 566. W drodze dojazdowej dostępne przebiega sieć gazowa. Przez nieruchomość przebiega napowietrzna linia energetyczna 110 kv ze strefą ograniczonego użytkowania oznaczoną na rysunku planu, oraz zlokalizowany jest słup niskiego napięcia.
Według ewidencji budynków nieruchomość zabudowana jest:
     –   budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (numer ewidencyjny 565) w zabudowie wolnostojącej o Pz = 148 m2 z 1930 r.; budynek posadowiony z przekroczeniem nieprzekraczalnej linii zabudowy; w budynku fizycznie wyodrębniono dwa lokale, z odrębnymi wejściami.
       –  budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zaadaptowanym z budynku gospodarczego (numer ewidencyjny 566) w zabudowie wolnostojącej o Pz = 60 m2 z 1980 r. Budynek posadowiony jest z przekroczeniem granicy działki (około 7 m2). W budynku fizycznie wyodrębniono dwa lokale, z odrębnymi wejściami.
Nieruchomość posiada bezpośredni dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej oraz dostęp do drogi publicznej o randze drogi krajowej nr DK10 – ul. Poznańskiej.

należącej do dłużnika: Marcin Wojdyło
położonej: 87-100 Toruń, Poznańska 317, Toruń, :
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00008919/1 [NKW: TO1T/00008919/1]
Suma oszacowania wynosi 6 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 950,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 660,00zł.
Rękojmia powinna być wpłacona na konto Sądu Rejonowego w Toruniu: BGK 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym w Toruniu Jarosława Grajkowskiego: PKO BP SA 43 10205011 0000 9702 0016 3402 – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy Toruń, Warneńczyka 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Cena wywołania: 6600,00 zł
Data licytacji: 2022-11-28