OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1T/00015040/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski (tel. 0-56 622 45 10) ogłasza, że: dnia 12-08-2022r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu pod adrsem: ul. Warneńczyka 1 87-100 Toruń w sali nr 108 odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej pod adresem: ul. Kniaziewicza 3 87-100 Toruń. Jest to nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 73 o łącznej powierzchni 892 m2, wyposażona w przyłącze sieciowe wodne, gazowe, kanalizacyjne- zbiornik typu szambo. Pobór energii jest bezpośrednio ze słupa energetycznego. Sieciowe przyłącze kanalizacyjne dostępne jest w drodze dojazdowej. Na działce usytuowany jest budynek mieszkalny (nr ew. 273). o pow. zab. Pz=81 m2, pow. uż. Pu = 69,02 m2, do którego dobudowany został garaż (nr ew. 274) o pow. zab. Pz = 26 m2, Pow. uż. 21 m2. Garaż zaadaptowany został na funkcję mieszkalną (adaptację w garażu wykonano bez dokumentacji i pozwoleń wymaganych przepisami prawa budowalnego). Na działce znajduje się również budynek gospodarczy (nr ew. 275) o pow. zab. Pz = 40 m2, a także: blaszany garaż nietrwale związany z gruntem; rodzaj drewnianej wiaty posadowionej na paletach, krytej eternitem, która przylega do budynku gospodarczego (nr ew. 275); budynek „baru”, który nie jest zinwentaryzowany na mapie ewidencyjnej, ani wykazany w kartotece budynków i powstał prawdopodobnie bez wymaganych przepisami prawa dokumentów; niezidentyfikowane urządzenie techniczne.
Zajęty udział nieruchomości należy do dłużnika: Jarosław Trawka
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00015040/0 [NKW: TO1T/00015040/0]
Suma oszacowania udziału wynosi 142 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
106 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 200,00zł.
Rękojmia powinna być wpłacona na konto Sądu Rejonowego w Toruniu: BGK 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym w Toruniu Jarosława Grajkowskiego: PKO BP SA 43 10205011 0000 9702 0016 3402 – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Warneńczyka 1 87-100 Toruń odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jarosław Grajkowski

Data licytacji: 12-08-2022