OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1T/00015306/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski (tel. 0-56 622 45 10) ogłasza, że: dnia 09-08-2024 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy Toruń, Warneńczyka 1 w sali nr 108, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

Nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną jako działka ew. nr 10/14 o powierzchni 2597 m2. Nieruchomość położona w m. Chełmża, gmina Chełmża, powiat toruński, woj. kujawsko – pomorskim, scharakteryzowana jest w ewidencji gruntów jako B – TERENY MIESZKANIOWE. Działka ma kształt regularny – zbliżony do prostokąta z deniwelacjami Teren działki niezagospodarowany, porośnięty trawą, z pozostałościami w postaci fundamentów oraz ze znaczną ilością gruzu. Nieruchomość wyposażona w przyłącze wodociągowe i telekomunikacyjne, przyłącze elektroenergetyczne dostępne z ulicy Trakt. Bezpośredni dojazd drogą asfaltową, nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – działki nr 102 – ulicy Trakt.
Według ewidencji budynków na nieruchomości usytuowany jest budynek mieszkalny, budynek niemieszkalny, budynek transportu i łączności. W dniu oględzin na nieruchomości widoczne są fundamenty oraz pozostałości po budynkach w postaci gruzu.
Niezgodność stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym. Na dzień oględzin budynki są wyburzone.
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalonym Uchwałą Nr XXII/131/2008 Rady Miejskiej Chełmża z dnia 29 października 2008 r., działka nr 10/14 znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej– symbol planu 9MN.

należącej do dłużnika: KRZYSZTOF TOMALKIEWICZ
położonej: 87-140 Chełmża, działka 10/14, Chełmża,
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00015306/3 [NKW: TO1T/00015306/3]
Suma oszacowania wynosi 233 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 174 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 300,00 zł.
Rękojmia powinna być wpłacona na konto Sądu Rejonowego w Toruniu: BGK 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym w Toruniu Jarosława Grajkowskiego: PKO BP SA 43 10205011 0000 9702 0016 3402 – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy Toruń, Warneńczyka 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Cena wywołania: 174750 zł
Data licytacji: 2024-08-09