OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1T/00020974/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski (tel. 0-56 622 45 10) ogłasza, że: dnia 21-03-2024 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy Toruń, Warneńczyka 1 w sali nr 302, odbędzie się pierwsza licytacja 1/8 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej:
Udział 1/8 niewydzielonej części w nieruchomości gruntowej, zabudowanej, oznaczonej jako działka o nr ew. 1007 o powierzchni 816 m2. Nieruchomość sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako B – tereny mieszkaniowe; ma kształt regularny zbliżony do trapezu, teren płaski, z ogrodzeniem z siatki, porośnięty trawą, krzewami i drzewami ogrodowymi.
Nieruchomość wyposażona jest w przyłącza sieciowe: wodociągowe i telekomunikacyjne. Energia pobierana bezpośrednio ze słupa, przyłącze kanalizacyjne zrealizowano poprzez wybudowanie zbiornika typu szambo. Nieruchomość położna w bezpośrednim zasięgu przyłącza wodociągowego i gazowego, które przebiegają w ulicy Puchacza. Przez nieruchomość przebiega napowietrzna linia energetyczna.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z ok. 1974 r. (nr ew. 9) w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy według ewidencji gruntów Pz = 57 m2 i powierzchni użytkowej Pu = 51,6 m2, wg pomiaru wykonanego w dniu oględzin.
Bezpośredni dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej o znacznym stopniu zniszczenia. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi gminnej nr 220247C – ul. Łącznej – działki drogowej o nr ew. 999.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalonym Uchwałą Nr 736/2001 Rady Miasta Torunia z 5 kwietnia 2001 r. wyceniana nieruchomość usytuowana jest na terenie oznaczonym na mapie planu symbolem I.49 MJ o przeznaczeniu podstawowym – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza.

należącej do dłużnika: Andrzej Sobolewski
położonej: 87-100 Toruń, Łączna 78, Toruń,
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00020974/4 [NKW: TO1T/00020974/4]

Suma oszacowania wynosi 46 750,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 062,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 675,00zł.
Rękojmia powinna być wpłacona na konto Sądu Rejonowego w Toruniu: BGK 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym w Toruniu Jarosława Grajkowskiego: PKO BP SA 43 10205011 0000 9702 0016 3402 – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy Toruń, Warneńczyka 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

 

Cena wywołania: 35062.50 zł
Data licytacji: 2024-03-21