OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1T/00039930/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski (tel. 0-56 622 45 10) ogłasza, że: dnia 08-12-2023 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy Toruń, Warneńczyka 1 w sali nr 108, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

Samodzielny lokal mieszkalny nr 17 wraz z udziałem wynoszącym 134/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu pod budynkiem, położony na II piętrze (trzecia kondygnacja) w budynku wielorodzinnym, 3-kondygnacyjnym, wybudowanym ok. 1979 r. o powierzchni użytkowej 53,60 m2. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC oraz pomieszczenia przynależnego – wg informacji uzyskanej ze SM „ZGODA” w Ostaszewie, która zarządza budynkiem, lokal mieszkalny posiada pomieszczenie piwnicy, które nie zostało ujawnione w KW lokalowej. Lokal nr 17 położony jest przy ul. Osiedlowej 4 w Złejwsi Małej – adres wg KW: Zławieś Mała 76/17. Z lokalem mieszkalnym związany jest udział wynoszący 134 / 10000 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu pod budynkiem ( KW nr TO1T/00039911/1).

należącej do dłużnika: Bartosz Brążkiewicz
położonej: 87-134 Zławieś Mała, Zławieś Mała 76/17, :
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00039930/0 [NKW: TO1T/00039930/0]

Suma oszacowania wynosi 79 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 900,00zł.
Rękojmia powinna być wpłacona na konto Sądu Rejonowego w Toruniu: BGK 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym w Toruniu Jarosława Grajkowskiego: PKO BP SA 43 10205011 0000 9702 0016 3402 – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy Toruń, Warneńczyka 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Cena wywołania: 59250 zł
Data licytacji: 2023-12-08