OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1T/00041336/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski (tel. 0-56 622 45 10) ogłasza, że: dnia 14-06-2021 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy Toruń, Młodzieżowa 31 w sali nr 315, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

Prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 201/2 oraz 204/2 o łącznej powierzchni 1293 m2, zabudowanej wolnostojącym budynkiem jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 105,9 m2. Nieruchomość stanowią dwie geodezyjnie wydzielone działki, które poprzez sposób zabudowy stanowią zintegrowaną całość. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącza sieciowe: energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Przyłącze gazowe dostępne będzie z drogi dojazdowej.

należącej do dłużnika:Małgorzata Sztramkowska

położonej: 87-123 Głogowo, Jałowcowa 22, działka 201/2, :

dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00041336/3 [NKW: TO1T/00041336/3]

Suma oszacowania wynosi 316 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 237 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 600,00zł.

Rękojmia powinna być wpłacona na konto Sądu Rejonowego w Toruniu: BGK 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym w Toruniu Jarosława Grajkowskiego: PKO BP SA 43 10205011 0000 9702 0016 3402 – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy Młodzieżowa 31 pok. 307 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Cena wywołania: 237000 zł
Data licytacji: 2021-06-14