OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI UŁAMKOWEJ – KW TO1T/00108616/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski (tel. 0-56 622 45 10) ogłasza, że: dnia 08-07-2022r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy Toruń, Warneńczyka 1 w sali nr 216, odbędzie się pierwsza licytacja 2447/613447 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej:

Miejsce postojowe nr MP 225 opisane jako udział 2447/613447 – usytuowanie lokalu w budynku. Miejsce postojowe MP 225 o powierzchni ok 11,5 m2 w garażu jednoprzestrzennym usytuowanym w podpiwniczeniu budynku wielorodzinnego „ULMUS” ul. Fałata 15-17A, budynek z 2011 r.

należącej do dłużnika:Dariusz Przewłocki

położonej: 87-100 Toruń, Fałata 15-17 A, Toruń, :

dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00108616/8 [NKW: TO1T/00108616/8]

Suma oszacowania wynosi 26 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 600,00zł.

Rękojmia powinna być wpłacona na konto Sądu Rejonowego w Toruniu: BGK 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym w Toruniu Jarosława Grajkowskiego: PKO BP SA 43 10205011 0000 9702 0016 3402 – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy Toruń, Warneńczyka 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

 

Cena wywołania: 19500 zł
Data licytacji: 2022-07-08