Wniosek należy złożyć do komornika w oryginale, wraz z tytułem wykonawczym (również w oryginale).

Wniosek należy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami.

Wszystkie pola powinny być wypełnione.

Wierzyciel powinien wskazać możliwie najwięcej danych identyfikacyjnych dłużnika, co zwiększa szanse na skuteczne wyegzekwowanie należności.

Wierzyciel musi podpisać wniosek czytelnie, imieniem oraz nazwiskiem.

Jeśli wniosek składa osoba reprezentująca wierzyciela, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo i/lub odpis KRS (w przypadku spółek prawa handlowego).

Pliki do pobrania

Ustawa o komornikach [PDF]

Wniosek o wszczecie egzekucji [PDF]

Rozporzadzenie o biurowosci [PDF]

Skarga na czynności komornika [PDF]