OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1T/00078069/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski (tel. 0-56 622 45 10) ogłasza, że: dnia 14-06-2024 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy Toruń, Warneńczyka 1 w sali nr 216, odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej:
Udział 1/2 niewydzielonej części nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 54/26 o powierzchni 1577 m2, o kształcie pięciokątna, z niewielkimi deniwelacjami, ogrodzonej i zagospodarowanej, która sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako „B” tereny mieszkaniowe. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącze energetyczne i wodociągowe. Przyłącze kanalizacyjne zrealizowane zostało poprzez wybudowanie przydomowej oczyszczalni.
Nieruchomość zabudowana jest;
– wolnostojącym budynkiem jednorodzinnym o Pu 113,6 m2 (wg. pozwolenia na budowę i zawiadomienia o zakończeniu budowy), wg. stanu na dzień oględzin 139,24 m2; Pz 104,5 m2; w 2010 r. zgłoszono do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zakończenie budowy i zamiar przystąpienia do użytkowania budynku; na dzień oględzin budynek jest zamieszkały;
– budynkiem garażowym niezewidencjonowanym o pow. zabudowy do 30 m2.

Obszar działki ogrodzony, brama wjazdowa stalowa, otwierana automatycznie. Dojście do budynku mieszkalnego i komunikacja utwardzone kostką granitową. Na terenie działki znajduje się poza tym oczko wodne, domek gospodarczy (drewniany), miejsce do grillowania oraz roślinność ogrodowa. Nieutwardzony obszar działki porośnięty trawą. Bezpośredni dojazd do nieruchomości drogą gruntową.
Nieruchomość posiada dostęp do gminnej drogi publicznej nr 101019C, ulicy Leśnej – działki drogowej nr 55/1 (KW nr TO1T/00036156/9) ze zjazdem i wyjazdem z i do drogi publicznej.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Obrowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/150/2000 Rady Gminy Obrowo z 28 kwietnia 2000 r., działka nr 54/26 oznaczona jest na mapie studium symbolem E18/UTL ( E – strefa usług turystycznych o funkcji podstawowej – rekreacyjno – turystycznej.

należącej do dłużnika: Joanna Niewiadomska
położonej: 87-125 Dzikowo, działka 54/26, Dzikowo, :
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00078069/8 [NKW: TO1T/00078069/8]
Suma oszacowania wynosi 318 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 212 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 800,00 zł.
Rękojmia powinna być wpłacona na konto Sądu Rejonowego w Toruniu: BGK 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym w Toruniu Jarosława Grajkowskiego: PKO BP SA 43 10205011 0000 9702 0016 3402 – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy Toruń, Warneńczyka 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Cena wywołania: 212000 zł
Data licytacji: 2024-06-14