OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1T/00011413/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski (tel. 0-56 622 45 10) ogłasza, że: dnia 21-05-2024 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy Toruń, Warneńczyka 1 w sali nr 262, odbędzie się pierwsza licytacja 1/4 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej:

Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 585 i powierzchni 484 m2 sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako B – tereny mieszkaniowe; ma kształt regularny, teren płaski, ogrodzony, z elementami utwardzenia podłoża kostką POLBRUK. Elementy zagospodarowania, zwłaszcza drewniane ogrodzenie wykazujące znaczne zużycie techniczne. Nieruchomość posiada dostęp do przyłączy sieciowych: wodno-kanalizacyjnego, telekomunikacyjnego, gazowego i energetycznego. Energia do budynku pobierana jest ze słupa energetycznego posadowionego w granicach ulicy Agrestowej przy granicy działki ew. nr 585.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem jednorodzinnym, parterowym bez podpiwniczenia, w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy Pz = 73 m2 (według kartoteki budynku), powierzchni użytkowej Pu= 58,4 m2 (obliczonej według formuły Pz * 0,8 tj 73 m2 *0,8 = 58,4 m2. Stan techniczno-użytkowy budynku ocenia się jako słaby.
Na nieruchomości znajduje się również szopa drewniana w stanie dewastacji. Obiekt nie jest zinwentaryzowany w ewidencji budynków.
Nieruchomość posiada bezpośredni dojazd drogą o nawierzchni ulepszonej kostką Pobruk. Nieruchomość posiada również dostęp do drogi publicznej o randze drogi gminnej – ul. Agrestowej – działki ew. nr 693.
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalonym Uchwałą Nr 805/2018 Rady Miasta Torunia z 25 stycznia 2018 r. wyceniana nieruchomość usytuowana jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

należącej do dłużnika: Tomasz Pańkowski
położonej: 87-100 Toruń, Agrestowa 16 – działka 585, Toruń,
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00011413/8 [NKW: TO1T/00011413/8]
Suma oszacowania wynosi 88 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 66 375,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 850,00zł.
Rękojmia powinna być wpłacona na konto Sądu Rejonowego w Toruniu: BGK 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym w Toruniu Jarosława Grajkowskiego: PKO BP SA 43 10205011 0000 9702 0016 3402 – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy Toruń, Warneńczyka 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Jarosław Grajkowski

Cena wywołania: 66375 zł
Data licytacji: 2024-05-21